/ Diverse view 750


În ultimii ani, creșterea gradului de conștientizare a consumatorilor în ceea ce privește calitatea și siguranța alimentelor atât la nivel global, cât și local, a devenit mult mai mare. Calitatea și inofensivitatea produselor alimentare finite și a materiei prime din care sunt fabricate, se confirmă prin certificate de inofensivitate, certificate sanitar-veterinare și certificate de conformitate, după caz, iar consumatorii, în momentul procurării produselor alimentare, pot solicita aceste certificate pentru a se asigura de inofensivitatea și calitatea produselor pe care le procură.

Problema siguranței alimentelor este strâns legată de producerea primară și procesare, de ambalarea, depozitarea, transportul și toate activitățile logistice, până când produsul ajunge pe masa consumatorului. De aceea, au fost elaborate și implementate anumite legi și hotărâri de guvern în ceea ce privește cerințele de siguranța siguranță ale alimentelor, atât la nivel local, cât și internațional. În acest articol vom încerca să evidențiem care sunt certificatele, ce trebuie să însoțească un produs alimentar, fabricat în Moldova.

Certificarea conformității produselor

Evaluarea conformităţii produselor în Republica Moldova se efectuează conform Legii Nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.

Certificatul de conformitate este documentul care atestă faptul că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii şi că, la momentul evaluării, produsul este conform cerinţelor specificate aplicabile unui anumit domeniu (de exemplu, Hotărârea Guvernului Nr. 1111 din 06.12.2010 „Sucuri şi anumite produse similare destinate consumului uman” sau Hotărârea Guvernului Nr. 158 din 07.03.2019 „Cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate”, etc.). Certificatul de conformitate se eliberează pentru produsele care sunt fabricate de acelaşi producător, în aceleaşi condiţii şi care sunt evaluate la aceleaşi cerinţe aplicabile. Certificarea conformităţii este acţiune a unei terţe părţi care demonstrează cu certitudine că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ. Ea poate fi obligatorie sau voluntară.


Declaraţia de conformitate este o asigurare scrisă, bazată pe o decizie luată în urma unei evaluări, prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat confirmă cu certitudine că produsul este conform cerinţelor specificate.

Evaluarea conformităţii, indiferent de faptul dacă este obligatorie sau voluntară, se realizează numai de organismele de certificare a produselor, acreditate conform SM SR EN ISO/ IEC 17065:2013. Ca exemplu, evaluarea vinurilor și a produselor alcoolice are loc la IP „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”. Aici puteți vedea lista tuturor organismelor de certificare din Moldova, acreditate conform acestui standard, precum și domeniile de acreditare.

Deseori, titularul certificatului de conformitate, adică producătorul, solicită prin cerere extinderea certificării unei game noi de produse omogene, pe care le-a dezvoltat ulterior certificării iniţiale, iar procesul, în acest caz, se derulează conform certificării iniţiale cu un plan de evaluare mai restrâns ce va ţine cont de evaluarea produsului iniţial, punându-se accent pe gama nouă de produse.

Produsele supuse evaluării conformității în domeniul reglementat, înainte de plasarea lor pe piață și/sau înainte de utilizare, vor fi marcate de către producător cu marcajul de conformitate SM, dacă actul normativ prevede o astfel de marcare. Marcarea produsului cu marcajul de conformitate SM indică conformitatea acestuia cu cerințele esențiale stabilite de actele normative. Marcajul de conformitate SM se aplică doar de către producător sau reprezentantul său autorizat, conform principiilor şi normelor stabilite de Legea 235 din 01.12.2011. Aplicarea marcajului de conformitate SM pe produsele care nu au fost supuse procedurilor de evaluare a conformității în modul stabilit sau care nu corespund cerințelor stabilite în actele normative este interzisă.

Sisteme de management al calității în baza standardului ISO 9001, implementate în Moldova

ISO 9001 este un standard care stabilește cerințele pentru un sistem de management al calității. Sistemul ajută organizațiile să fie mai eficiente și să îmbunătățească satisfacția clienților. ISO 9001 oferă cerințe pentru sistemele de management al calității și este printre cel mai cunoscut și implementat pe scară largă, standard internațional ISO. Este utilizat în mai multe de 183 de țări de către întreprinderile mari și mici, în sectoarele publice și private, de către procesatori și furnizori de servicii, în toate sectoarele de activitate, pentru a atinge obiective precum:
- stabilirea unui cadru pentru îmbunătățirea continua a performanțelor și pentru satisfacția clienților;
- oferirea de asigurare a calității în relațiile externe cu furnizorii și clienții;
- armonizarea cerințelor de calitate în sectoare și domeniile de activitate;
- calificarea furnizorilor externi în lanțurile de aprovizionare globale;
- oferirea de asistență tehnică pentru autoritățile de reglementare;
- transferul de bune practici manageriale.

Sistemele de management al calității siguranței alimentelor ISO 22000, bazate pe șapte principii HACCP

Standardul ISO 22000 stabilește cerințele pentru un sistem de management al siguranței alimentelor. Acest standard voluntar definește etapele pe care o organizație trebuie să le implementeze pentru a-și demonstra capacitatea de a controla pericolele legate de siguranța alimentului și pentru a se asigura că alimentele fabricate în cadrul organizației, sunt sigure pentru consum. ISO 22000 se bazează pe 7 principii HACCP elaborate de Codex Alimentarius și prezentate în standardul General principles of food hygiene CAC/RCP 1-1969 (Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system and guidelines for its application).

Beneficiile utilizării unui sistem de management al siguranței alimentului includ: respectarea legislației în vigoare și alinierea la cerințele de siguranța alimentară națională și internațională; furnizarea în mod consecvent produse alimentare, care sunt sigure și îndeplinesc cerințele de reglementările naționale și internaționale privind siguranța alimentului; gestionarea adecvată a pericolelor privind fabricarea produselor alimentare; satisfacerea clienților în ceea ce privește siguranța alimentelor etc.

ISO 22000 permite organizațiilor să pună în aplicare un sistem de management al siguranței alimentelor adecvat, care să îi ajute să-și îmbunătățească performanța generală în ceea ce privește siguranța alimentului. Certificarea sistemului de management al siguranței alimentelor se efectuează de organisme de certificare locale și internaționale acreditate conform ISO/IEC 17021-1 și ISO/TS 22003.

ANSA și certificarea inofensivității produselor de origine animală și vegetală

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) este autoritatea publică centrală de supraveghere în domeniul alimentar ce are ca obiectiv general aplicarea politicii privind siguranța alimentelor, inclusiv a hranei pentru animale, la toate etapele lanțului alimentar, de la producerea primară, procesarea, depozitarea, transportul, comercializarea acestora până la importul și exportul acestora. Rețeaua teritorială ANSA cuprinde mai multe posturi regionale de control sanitar-veterinar și fitosanitar, precum și Centrul Republican de Diagnostică Veterinară.

Certificarea sanitar-veterinară

Normele care trebuie respectate la emiterea certificatelor sanitar-veterinare sunt reglementate de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 385 din 25.06.2009 cu privire la unele măsuri pentru organizarea și efectuarea certificării sanitar-veterinare și Ordinului ANSA nr.158 din 08.10.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor sanitar-veterinare și a unor formulare tipizate.

Prin urmare, certificarea sanitar-veterinară este efectuată în baza controlului sanitar-veterinar, a investigațiilor de laborator și a altor măsuri sanitar-veterinare pentru stabilirea stării de sănătate a animalelor și a inofensivității produselor alimentare de origine animală și a altor produse supuse supravegherii sanitar-veterinare în vederea protecției sănătății animalelor și sănătății publice, cu eliberarea certificatelor sanitar-veterinare corespunzătoare de către medicii veterinari/inspectori, sau medicii veterinari de la întreprinderile de producere/procesare.

Toate produsele alimentare de origine animală destinate consumului uman sunt însoțite de certificatul sanitar-veterinar formularul F2, care este obligatoriu pe piața locală.

Certificarea inofensivității produselor alimentare de origine vegetală

Legea Nr. 119 din 2004, cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi prevede următoarele aspecte:
- Materia primă agricolă, produsele alimentare şi hrana pentru animale de origine vegetală, puse la dispoziție pe piaţă, în al căror proces de producere, de transportare ori de depozitare au fost utilizate produse de uz fitosanitar şi/sau fertilizanţi, trebuie să corespundă normativelor sanitare;
- Atestarea corespunderii materiei prime agricole de origine vegetală, inclusiv a legumelor și fructelor în stare proaspătă, se efectuează în baza încercărilor efectuate de un laborator acreditat în acest domeniu;
- La solicitarea agentului economic, corespunderea poate fi atestată suplimentar prin certificatul de inofensivitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 a legii 119/2004. Certificatul de inofensivitate este un document opțional, care poate fi obținut de agenții economici pentru produsele destinate exportului/reexportului sau în alte cazuri în care agentul economic dorește să ateste suplimentar corespunderea produselor cerințelor normelor sanitare. El se se eliberează, la solicitare, în baza rezultatelor încercărilor de laborator sau în baza declarației pe proprie răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, prevăzută la art. 23 a legii menționate.

Declarația pe proprie răspundere este un alt document oficial, prezentat de către agentul economic prin care confirmă respectarea regulilor corespunzătoare, iar ANSA elaborează, aprobă și publică pe pagina sa web oficială modelul acestei declarații.

Ca o sinteză a celor spuse mai sus, putem evidenția câteva momente importante pe care trebuie să le cunoască consumatorii în momentul procurării produselor agro-alimentare:
- produsele alimentare care au indicate pe etichetă marcajul SM atestă faptul faptul că ele deja se conformează anumitor caracteristici de calitate și unor reglementări tehnice, iar prezența acestei sigle garantează acest lucru;
- în absența marcajului SM, produsele alimentare pot fi însoțite de certificatul de conformitate, document care atestă faptul că ele au fost supuse procedurilor de evaluare a conformităţii şi că, la momentul evaluării, corespund cerinţelor specificate aplicabile unui anumit domeniu;
- produsele alimentare de origine animală destinate consumului uman sunt însoțite de certificatul sanitar-veterinar formularul F2, care este obligatoriu pe piața locală;
- legumele și fructele în stare proaspătă, precum și materia primă agricolă de origine vegetală trebuie să fie însoțite de actul eliberat în baza încercărilor efectuate de un laborator acreditat (raport de încercări), care este obligatoriu sau de Certificatul de Inofensivitate, eliberat de ANSA, care este opțional. De asemenea, aceste produse pot fi însoțite de o declarație pe propria răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților;
- produsele alimentare pot fi însoțite și de un aviz sanitar, act eliberat în condiţiile legii de către autoritatea competentă pentru supravegherea sănătăţii publice, prin care se confirmă corespunderea sau necorespunderea proceselor, serviciilor sau produselor cu legislaţia sanitară;
- nu se supun certificării produsele destinate expozițiilor, târgurilor și altor acțiuni publicitare în calitate de exponate, modele, materiale publicitare.

Acest articol a fost realizat în baza materialelor oferite de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și de Dl. Andrei Cumpănici, specialist siguranța alimentelor și post recoltă în cadrul proiectului APM/USAID, Dr. conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei.

Dacă v-a plăcut acest articol și doriți să susțineți inițiativele și campaniile Madein.md, puteți face o donație la acest link. Sperăm că materialele publicate de noi vă inspiră și sunt informative, iar noi vom continua să lansăm noi rubrici, activități și evenimente care vor aduce folos Moldovei și oamenilor ei. Toate proiectele noastre sunt cu impact social, nu permitem plasarea publicității pe site-ul nostru, promovăm ceea ce considerăm bun și calitativ pentru consumatori și de aceea mizăm pe suportul Dvs. Împreună vom continua să susținem producătorii autohtoni.